☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zgodnie ze znowelizowaną[1] z dniem 29 grudnia 2011 r. ustawą z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), zwaną dalej "u.d.i.p.", została wdrożona dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90). Do krajowego porządku prawnego został dodany nowy tryb i określone zasady dostępu do informacji publicznej - ponowne wykorzystywanie informacji publicznych.

 1. Definicja

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznych rozumie się  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych oraz podmiotów, których organ zarządzający znajduje się pod nadzorem organu władzy publicznej lub innego podmiotu wykonującego zadanie publiczne, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny, publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

 1. Tryb udostępniania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach .
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w   Krapkowicach (np. zamieszczona w serwisach internetowych, zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w celu ich ponownego wykorzystywania:

 

 1. Tryb bez wnioskowy

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach lub udostępnionych w inny sposób niż w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach

Jeśli dla danej informacji publicznej w ten sposób udostępnionej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazanie nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 1. Tryb wnioskowy

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek należy przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy w  Krapkowicach w jednej, z niżej wymienionych form:

 • pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1a

47-303 Krapkowice

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

 1. Sposób ponownego wykorzystywania informacji publicznych,

spełniających cechy utworu lub bazy danych

 

PUP zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniana utworów zależnych -  o ile nie narusza to przepisów cytowanych ustaw, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

 

 

 1.   Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 1. Zasady odpowiedzialności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób;
 • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

 

 [1] W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Anna Żabicka
Udostępnił:
Anna Żabicka
(2016-05-20 14:24:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Żabicka
(2019-10-29 15:28:44)
 
 
liczba odwiedzin: 1454457

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X