INFORMACJA

Zgodnie z art. 59b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r.  poz.1149  i poz. 1265 z późn. zm.) wykaz pracodawców i osób, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zawarł umowy są podawane do wiadomości publicznej przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w  siedzibie urzędu na  okres 30 dni.

Wytworzył:
Anita Spałek
(2019-04-26)
Udostępnił:
Anna Żabicka
(2011-10-19 11:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Żabicka
(2019-04-26 15:17:46)