☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Środa 25.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu w Krapkowicach.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część załączników jest w postaci skanów, 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w sprawach dostępności cyfrowej jest Anna Żabicka, a.zabicka@krapkowice.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4466630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach mieści się w budynku Starostwa Powiatowego. Do budynku prowadzą trzy wejścia:
 • od ulicy Kilińskiego bezpośrednio do urzędu,
 • od głownego wejścia do Starostwa Powiatowego,
do obu prowadzą schody z poręczą i znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • od strony parkingu za budynkiem Starostwa z bezpośrednim wejściem do windy.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
 • Na parkingu za budynkiem urzędu wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W budynku jest winda.
 • Na schodach zamontowane są poręcze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

W urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Na parkingu za budynkiem urzędu od strony Starostwa Powiatowego wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

 

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach możliwy jest poprzez: napisanie pisma/złożenie wniosku na adres:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1a, 47-303 Krapkowice
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą  e-PUAP
 • wysłanie e-maila na adres: info@krapkowice.praca.gov.pl
 • wysłanie faksu na nr: 77 4466625
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 77 4466630
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania

W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na: adres poczty elektronicznej: info@krapkowice.praca.gov.pl , na skrzynkę  e-PUAP lub na numer faksu: 77 4466625. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego  jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).

 

Wytworzył:
Anna Żabicka
(2015-07-13)
Udostępnił:
Żabicka Anna
(2015-07-13 15:09:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Żabicka Anna
(2021-09-08 10:03:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121929