☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Środa 25.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1243, z późn.zm.), która określa zasady i tryb
udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od
sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel
wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 1. Definicja

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznych rozumie się  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych oraz podmiotów, których organ zarządzający znajduje się pod nadzorem organu władzy publicznej lub innego podmiotu wykonującego zadanie publiczne, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny, publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

 1. Tryb udostępniania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach .
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w   Krapkowicach (np. zamieszczona w serwisach internetowych, zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w celu ich ponownego wykorzystywania:

 

 1. Tryb bez wnioskowy

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach lub udostępnionych w inny sposób niż w BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach

Jeśli dla danej informacji publicznej w ten sposób udostępnionej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazanie nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 1. Tryb wnioskowy

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek należy przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy w  Krapkowicach w jednej, z niżej wymienionych form:

 • pocztą na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1a

47-303 Krapkowice

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

 1. Sposób ponownego wykorzystywania informacji publicznych,

spełniających cechy utworu lub bazy danych

 

PUP zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniana utworów zależnych -  o ile nie narusza to przepisów cytowanych ustaw, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

 

 

 1.   Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 1. Zasady odpowiedzialności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób;
 • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

 

 [1] W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Anna Żabicka
Udostępnił:
Żabicka Anna
(2016-05-20 14:24:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żabicka Anna
(2021-12-17 09:01:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121929