☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Środa 25.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Urzędu

RADA POWIATU
KRAPKOWICKIEGO
                                                                         Uchwała Nr XXXVII/239/2006
                                                                         Rady Powiatu Krapkowickiego

                                                                    z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.
Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) Rada
Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
Zatwierdza się statut Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 1
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                    Rady Powiatu Krapkowickiego

                                                                                               Krystian Komander

                                       

 

                                                  

 

                                                                                              Załącznik
                                                                              do uchwały Nr XXXVII/23 9/2006
                                                                              Rady Powiatu Krapkowickiego
                                                                                                       z dnia 24.08.2006 r.
                                                            

                                                              STATUT
                                         

                                             POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
                                                     W KRAPKOWICACH
                                                            

                                                          ROZDZIAŁ I
                                                    

                                                     Postanowienia ogólne
                                                                    § I
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zwany dalej „Urzędem" działa na podstawie aktów      
prawnych regulujących usytuowanie i kompetencje organów zatrudnienia:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.),
4) innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy
w Krapkowicach,
5) niniejszego Statutu.
                                                                    §2
1. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach jest samodzielną powiatową jednostką
budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania
organu zatrudnienia - Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia.
2. Urząd obejmuje swoją działalnością gminy: Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki, Walce,
Zdzieszowice.
3. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Krapkowice .
                                                       

                                                             ROZDZIAŁ II
                                                       Cel i zadania Urzędu
                                                                     §3
Celem działania Urzędu jest realizacja zadań Państwa w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
                                                                     §4
1. Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki
rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Przy realizacji zadań Urząd współdziała z innymi instytucjami rynku pracy, organami
administracji rządowej i samorządowej, z radami zatrudnienia, organizacjami
pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy
celowych, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami realizującymi zadania na
rzecz rynku pracy.

                                                          ROZDZIAŁ III
                                                     Zarządzanie i organizacja
                                                                    §5

1. Urzędem kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
za całokształt działalności.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora który realizuje pełny
zakres przedmiotowy zadań Urzędu oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu
wykonywanych powierzonych zadań.
3. Urząd działa pod nadzorem Starosty Krapkowickiego, wobec tego Dyrektor, Zastępca
Dyrektora i wskazani pracownicy prowadzą sprawy w imieniu Starosty Krapkowickiego na
podstawie pełnomocnictw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, wynikających
z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4. W sprawach realizowanych w imieniu Starosty Krapkowickiego, Dyrektor i Zastępca

   Dyrektora działają na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę Krapkowickiego.
5. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie
czynności z zakresu prawa wykonuje Dyrektor Urzędu.
                                                              §6
Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania
komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 18 marca 2005 r. wprowadzony
w życie przez Dyrektora Urzędu.

                                                    ROZDZIAŁ IV
                                                 Gospodarka finansowa
                                                              §7
1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych..
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy.
3. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
4. Urząd do realizacji swoich celów tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, zwłaszcza
bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także z innych źródeł
określonych w odrębnych przepisach.

 

                                                              §8
Zasady gospodarki finansowej Urzędu wynikają z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.

                                                      ROZDZIAŁ V
                                                   Postanowienia końcowe
                                                                 §9
W sprawach nie uregulowanych Statutem majązastosowanie właściwe przepisy prawa
                                                                 § 10
Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady.

 

                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                    Rady Powiatu Krapkowickiego

                                                                                               Krystian Komander

 

 

Wytworzył:
Rada Powiatu
Udostępnił:
Żabicka Anna
(2011-05-09 09:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Żabicka Anna
(2011-05-09 09:50:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121929