☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Środa 25.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

     

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) informuje, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krapkowice.praca.gov.pl,
 3. cel przetwarzania, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

 

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

danych

Rejestracja osób bezrobotnych

i poszukujących pracy, wypłacanie

przyznanych świadczeń, zgłaszanie do

ubezpieczeń osób bezrobotnych

i członków rodziny, wyrejestrowanie

z ewidencji urzędu, świadczenie usług

rynku pracy tj. pośrednictwo pracy,

poradnictwo zawodowe, organizacja

szkoleń oraz możliwość skierowania

do udziału np. w stażu, pracach

interwencyjnych lub innych

instrumentach rynku pracy

art. 6 ust.1 lit. b,c oraz e RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, zawarcie i wykonania umowy, na podstawie wniosku,

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia innego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych

do 50 lat w zależności od

kategorii sprawy (Ustawa z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym

i archiwach) zgodnie z

Jednolitym Rzeczowym

Wykazem Akt

Realizacja zgłoszonej w urzędzie

krajowej oferty pracy, zawarcie

umowy na podstawie złożonego

wniosku o zorganizowanie np. stażu,

prac interwencyjnych, robót

publicznych, refundacji

doposażenia/wyposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego, prac społecznie

użytecznych lub innych instrumentów

rynku pracy

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g RODO

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do ustawy

Ustawa   z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach

Zgodnie z Jednolitym

Rzeczowym Wykazem Akt

Zabezpieczenie zwrotu refundacji

kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy lub

dofinansowania jednorazowo

środków na podjęcie działalności

gospodarczej

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g RODO

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do Ustawy.

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

 Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

10 lat

Realizacja zadań ustawowych

w zakresie funkcjonowania

Powiatowej Rady Rynku Pracy jako

organu opiniodawczo – doradczego

Starosty

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Zgodnie z Jednolitym

Rzeczowym Wykazem Akt

Przeprowadzenie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego,

zawarcie umowy i jej realizacja oraz

dokonanie płatności za wykonane

zamówienie publiczne

(dostawy/usługi/roboty budowlane)

w ramach umów cywilno-prawnych

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zaś od 01.01.2021 r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień Publicznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości.

Art.6, ust 1, lit. c (RODO) – 5 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub w czasie określonym przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Obsługa BIP

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.

Rejestru skarg i wniosków

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm),

zgodnie z instrukcją kancelaryjną lecz nie dłużej niż 2 lata

Subskrypcja do newslettera

art. 6 ust. 1 lit. a  RODO

Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

Rekrutacja pracowników

 

 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą

przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po tym okresie dane zostaną zniszczone, albo na Pani/Pana wniosek mogą zostać odesłane na wskazany przez Panią/Pana adres.

 

Zatrudnienie pracowników,

wypłacanie wynagrodzenia,

zgłaszanie do ubezpieczeń

pracowników i członków rodzin,

wypłacanie świadczeń socjalnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych.

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych.

Art. 6 ust. 1 lit. a, w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych innym podmiotom

Zgoda osoby, której dane dotyczą

przez okres 50 lat, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy (dane kadrowo-płacowe), a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn uzasadniających ich przetwarzanie (nie dłużej niż 10 lat, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej) lub do momentu odwołania zgody, jeśli podanie danych było dobrowolne

 

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa (także wskazanych w tabeli), gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

 

 1. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 1. Państwa dane mogą zostać przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, a to podmiotom świadczącym zewnętrzną obsługę teleinformatyczną w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem – wyłącznie w celu i na czas rozwiązania danego problemu technicznego oraz podmiotom świadczącym zewnętrzną obsługę prawną – na podstawie art. 9 ust. 2 lit f) RODO.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.


 

Wytworzył:
Anna Żabicka
(2018-05-24)
Udostępnił:
Żabicka Anna
(2017-07-05 13:41:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Żabicka Anna
(2021-02-17 14:25:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121929